Charyzmat trynitarski

Chwała Tobie, Trójco, a niewolnikom wolność! To trynitarskie zawołanie, jak i pełna nazwa zakonu: Zakon Przenajświętszej Trójcy i Niewolników, najprościej wyrażają istotę trynitarskiego charyzmatu oraz duchowości kształtującej serca i pragnienia spadkobierców daru, jaki otrzymał od Boga św. Jan de Matha. Trójca Święta i tajemnica Odkupienia są też dwoma filarami, na których opiera się każda działalność apostolska trynitarzy zmierzająca do oddania chwały Bogu poprzez troskę o to, aby ludzie cieszyli się wolnością i chwałą dzieci Bożych.

Misję tę trynitarze realizują, pełniąc posługę miłosierdzia i odkupienia wobec:

  • chrześcijan prześladowanych z powodu wyznawanej wiary;
  • osób, których wiara jest narażona na niebezpieczeństwo lub nie może być otwarcie wyznawana;
  • pozbawionych wolności i sprawiedliwości lub cierpiących z powodu nędzy fizycznej i moralnej;
  • ubogich i potrzebujących;
  • niewierzących w Chrystusa;
  • potrzebujących wsparcia i umocnienia w wierze.

Czynią to, poświęcając swoje życie w szczególny sposób Trójcy Świętej oraz naśladując Chrystusa Odkupiciela, który objawił imię prawdziwego Boga i oddał za nas życie.